DE.SIGN

Cílem pro­jektu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři svě­tové osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět.

  • Views 38 353
  • Presentations 16
  • Followers 9